Regulamin usługi ksiegowy.online

W dużym skrócie: każdy może oceniać, wyszukiwać i porównywać biura rachunkowe oraz wysyłać zapytania ofertowe bez rejestracji, jednak zapytanie ofertowe anonimowe wymaga rejestracji; każdy może zarządzać swoimi danymi osobowymi bez rejestracji; biuro rachunkowe może bezpłatnie zamieścić szczegółowy profil i odpowiadać na oceny użytkowników; opłaty wymaga jedynie promocja profilu, dostęp do treści otrzymanych zapytań ofertowych, prezentacja w profilu: telefonu, www, opisu biura oraz udostępnienie plików (np. cennika).

§1
[Operator]

 1. Operatorem usługi ksiegowy.online jest Artur M. Brzeziński, właściciel przedsiębiorstwa pod nazwą Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Kresowa 4, REGON 250564387, NIP 618-102-03-27, redakcja@epodatnik.pl, zwany dalej Operatorem.
 2. Usługi wymagające płatności mogą zostać zakupione wyłącznie przez przedsiębiorcę w rozumeniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzącego biuro rachunkowe lub świadczącego usługi doradztwa podatkowego.

§2
[Ochrona użytkowników]

Każdy użytkownik może złożyć Operatorowi reklamację co do naruszenia warunków korzystania z ksiegowy.online lub reklamację odnośnie świadczeń wynikających z umów zawartych z Operatorem, czy też odnośnie realizacji polityki prywatności lub ochrony danych osobowych, w dowolnej formie. O wyniku postępowania reklamacyjnego użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w tej samej formie, w jakiej wpłynęło zgłoszenie reklamacyjne. Złożenie lub nie złożenie skargi nie zmienia cywilnoprawnych czy innych uprawnień użytkowników.

§3
[Warunki techniczne korzystania z serwisu]

 1. Dla korzystania z ksiegowy.online niezbędne jest połączenie z siecią Internet oraz komputer, tablet, smartfon czy inne urządzenie, umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także adres poczty elektronicznej w przypadku usług wymagających logowania.
 2. Operator zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z serwisu, takich jak wirusy komputerowe, programy szpiegowskie czy niezgodne z prawem działania osób trzecich. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zagrożeń należy stosować hasła o odpowiednim stopniu komplikacji, chronić dostęp do haseł przed osobami upoważnionymi, oraz stosować oprogramowanie takie jak programy antywirusowe oraz zapory sieciowe. Operator zapewnia również, że udostępnione przez niego strony internetowe czy oprogramowanie są wolne od wirusów komputerowych, programów szpiegowskich i podobnego oprogramowania.

§4
[Usługi wymagające rejestracji]

 1. Usługi: doręczenia do biura rachunkowego w imieniu klienta zapytania ofertowego nieanonimowo, wyszukiwanie i porównywanie biur rachunkowych oraz przeglądanie ich profili a także ocenianie biur rachunkowych nie wymagają założenia konta (rejestracji i logowania) w usłudze ksiegowy.online.
 2. Usługi: doręczenia do biura rachunkowego w imieniu klienta zapytania ofertowego na usługi księgowe anonimowo, utworzenie lub przejęcie profilu biura rachunkowego wymagają założenia konta (rejestracji i logowania) w usłudze ksiegowy.online.
 3. W sytuacji, gdy użytkownik poda podczas rejestracji fałszywe, nie istniejące, przeznaczone na spam lub tymczasowe konto poczty elektronicznej, uznaje się, iż wszelkie korzystanie z serwisu w zakresie wymagającym logowania odbywa się bez zgody Operatora.
 4. Zakładanie konta w innym celu, iż korzystanie z usług zgodnie z regulaminem, jest zabronione i uprawnia Operatora do usunięcia lub zablokowania konta. Zakładanie więcej niż jednego konta, udostępnienie danych do logowania czy konta osobie trzeciej lub korzystanie z konta osoby trzeciej jest zabronione i uprawnia Operatora do usunięcia lub zablokowania konta.
 5. Dopuszczalne jest utworzenie lub przejęcie kilku profili biur rachunkowych przez jednego użytkownika.
 6. Usunięcie lub zablokowanie konta w serwisie ksiegowy.online powoduje niezwłoczne zaprzestanie świadczenia przez Operatora wszelkich usług, bez obowiązku zwrotu wpłaconych wcześniej przez użytkownika kwot.

§5
[Profile biur rachunkowych]

 1. Profile biur rachunkowych dzielą się na profile standardowe, których przejęcie lub założenie i utrzymywanie są bezpłatne, oraz profile premium, czyli profile standardowe, których funkcjonalność zostałą rozszerzona w związku z opłaceniem abonamentu.
 2. Publikacje i każda inna zawartość serwisu ma charakter informacyjny. Operator dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Jeżeli Operator zamieszcza w ramach ksiegowy.online informacje o biurach rachunkowych, pochodzą one zawsze z rejestrów publicznych (REGON, CEiDG, KRS), a na stronie zawsze znajduje się informacja o dacie i sposobie pozyskania tych informacji. Operator nie odpowiada za żadne szkody pozostające w związku z treścią ksiegowy.online, w szczególności za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych lub faktycznych na podstawie treści czy narzędzi informatycznych prezentowanych w serwisie; treści prezentowane w ksiegowy.online stanowią odzwierciedlenie rejestrów publicznych z konkretnej chwili.
 3. Od chwili utworzenia profilu biura rachunkowego lub przejęcia istniejacego profilu biura rachunkowego, osoba tworząca czy przejmująca ten profil przejmuje wszelką odpowiedzialność za treść profilu oraz pliki udostępnione innym użytkownikom i konsekwencje z publikacji tych treści i plików płynące. Zobowiązuje się również zwolnić Operatora ze wszelkich roszczeń wysuwanych w stosunku do Operatora w związku z treścią tego profilu czy w związku z zamieszczonymi tam plikami. Przejąc profil może nastąpić wyłącznie przez przedsiębiorcę lub w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie biura rachunkowego lub doradztwa podatkowego, przez osobę zarejestrowaną w usłudze ksiegowy.online.
 4. Profile standardowe umożliwiają bezpłatnie:
  • prezentację na indywidualnym profilu firmy, logo (lub fotografii czy innej grafiki) adresu, numeru REGON i NIP, pelnego zakresu usług, metod współpracy na odległość, obsługi w różnych językach;
  • uwzględnienia profilu w wynikach wyszukiwania i w porównywarce biur rachunkowych;
  • otrzymanie informacji, iż Klient przesłał do biura rachunkowego zapytanie ofertowe za pośrednictwem usługi ksiegowy.online;
  • udzielanie odpowiedzi na opinie klientów lub potencjalnych klientów przesłane za pośrednictwem usługi ksiegowy.online;
 5. Profile premium umożliwiają odpłatnie:
  • prezentację na indywidualnym profilu firmy dodatkowo opisu biura rachunkowego, numeru telefonu, adresu www strony internetowej związanej z prowadzeniem biura rachunkowego objętego profilem;
  • udostępnienia klientom do pobrania (bez konieczności logowania) plików cenników, folderów reklamowych i innych materiałów związanych z biurem rachunkowym, którego dotyczy profil;
  • uwzględnienia profilu w wynikach wyszukiwania z pierwszeństwem w stosunku do profili standardowych;
  • dostęp do pełnej informacji o zapytaniach ofertowych od potencjalnych klientów w panelu w usłudze ksiegowy.online, a także powiadomienia o tych zapytaniach poprzez email oraz sms;
 6. Operator może uwzględnić profile premium wraz z zawartymi w profilu informacjami i grafikami w wysyłkach mailingów reklamowych oraz innych przekazach reklamowych, aby zwiększyć popularność profili i usług biur rachunkowych posiadających profil premium na ksiegowy.online.
 7. Dane biura rachunkowego zapisane w profilu standard, w ilości i jakości jak do profilu premium, utrzymywane są w ksiegowy.online bezpłatnie, jednak nie są udostępniane użytkownikom w części objętej profilem premium.
 8. Długość okresów abonamentowych oraz stosowane ceny, a także inne warunki umowy, są widoczne każdorazowo na stronie zakupu profilu premium. Płatność za usługi odbywa się wyłącznie bezgotówkowo poprzez bezpieczne przelewy Internetowe za pośrednictwem Przelewy24.pl (DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań). Na podstawie płatności zostanie wystawiona zgodnie z odrębnymi przepisami faktura vat.
 9. Każdy kolejny zakup okresu abonamentowego przedłuża długość okresu profilu premium o okres podany na stronie zakupu, poczynając od chwili zakończenia dotychczasowego okresu abonamentowego. Po wygaśnięciu okresu abonamentowego profil premium staje sie automatycznie profilem standard. Zakupu abonamentu (profilu premium) może dokonać tylko i wyłącznie przedsiębiorca, a warunkiem zawarcia umowy jest podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz doknanie zapłaty.
 10. Na żądanie pisemne lub na żądanie przesłane z adresu email ujawnionego w KRS lub CEiDG Operator niezwłocznie usunie profil biura rachunkowego i związane z nim dane osobowe z usługi ksiegowy.online bezpłatnie i bez konieczności rejestracji w usłudze.

§6
[Ocenianie biur rachunkowych]

 1. Operator udostępnia każdemu użytkownikowi, bez potrzeby rejestracji i logowania, możliwość oceny danego biura rachunkowego. Ocena wpływa na pozycję biura rachunkowego w wynikach wyszukiwania (lepsze oceny - lepsza pozycja). Oceny negatywne mogą spowodować odmowę odpłatnego promowania biura rachunkowego, a nawet czasowe lub całkowite usunięcie biura rachunkowego z usługi ksiegowy.online.
 2. Pisząc swoją ocenę użytkownik nie ma prawa naruszać dóbr osobistych czy praw innych osób, powinien pisać prawdę, rzeczowo i uprzejmie (nawet w przypadku komentarzy negatywnych). Ocena ta może podlegać moderowaniu.
 3. Jeżeli poprzez zamieszczenie oceny użytkownik narazi Operatora na szkodę, w szczególności poprzez odpowiedzialność wobec osób trzecich, których prawa post narusza, wówczas użytkownik zobowiązuje się zwolnić Operatora z odpowiedzialności. Przesłanie oceny zgodnie z ustępem poprzedzającym wyłącza odpowiedzialność oceniającego.
 4. W związku z dokonaniem oceny Operator zapisuje numer ip oceniającego. Użytkownik moze podać adres email, jeżeli oczekuje informacji zwrotnej od biura rachunkowego.
 5. Publikując ocenę biura rachunkowego użytkownik przenosi na Operatora prawa autorskie do treści oceny w zakresie określonym w załączniku do niniejszego regulaminu.
 6. Operator - samodzielnie lub na wniosek biura rachunkowego - może opublikować ocenę na profilu danego biura rachunkowego lub w innym miejscu.

§7
[System gwiazdkowy]

 1. Gwiazdki są przyznawane za: pozytywne oceny biura od użytkowników ksiegowy.online, za gotowość do przyjmowania zapytań ofertowych od klientów ksiegowy.online, za staranne i obszerne uzupełnienie informacji w profilu biura, za zamieszczenie w profilu logo lub fotografii oraz za aktywne poszukiwanie klientów na ksiegowy.online. Gwiazdki mogą wpływać na promocję w wynikach wyszukiwania.
 2. Biuro rachunkowe otrzymuje po jednej gwiazdce za:
  • średni poziom ocen użytkowników ksiegowy. przekraczający 2,00;
  • udostępnienie w profilu biura rachunkowego adresu email do otrzymywania zapytań ofertowych od użytkowników ksiegowy.online;
  • oznaczenie w profilu biura rachunkowego co najmniej 16 pozycji z: zakresu usług, metod współpracy z klientem na odległość, używanego oprogramowania;
  • udostępnienie w profilu premium logo (grafika lub fotografia);
  • status premium profilu biura rachunkowego.

§8
[Kolejność profili w wynikach wyszukiwania]

 1. Operator zapewnia, że na ksiegowy.online profile biur wyświetlane są według kryteriów określonych przez użytkownika i odpowiadających im danych z profilu biura rachunkowego: miejscowość (lub jej fragment), firma biura (lub jej fragment), odpowiednie pozycje z zakresu usług.
 2. Operator zapewnia, że na ksiegowy.online profile biur wyświetlane są według następującej kolejności:
  • profile o statusie premium korzystające z usługi top ten, alfabetycznie (wg firmy biura);
  • profile o statusie premium, uporządkowane alfabetycznie (wg firmy biura);
  • profile o statusie standard, uporządkowane alfabetycznie (wg firmy biura);
 3. Usługa top ten jest dostępna dla profili premium za dodatkową opłatą. Jest świadczona jednocześnie na rzecz nie więcej niż 10 profili jednocześnie w całej usłusze ksiegowy.online. Profile korzystające z tej usługi mają zagwarantowaną prezentację na pierwszej stronie wyników wyszukiwania.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do różnicowania pozycji profili w wynikach wyszukiwania według ilości gwiazdek w każdej z trzech ww. grup profili albo do udostępnienia takiej opcji różnicowania wyników wyszukiwania użytkownikom ksiegowy.online. W takim przypadku profile biur wyświetlane są według następującej kolejności.
  • profile o statusie premium korzystające z usługi top ten, wg ilości gwiazdek (od 5 do 0), a w razie równej liczby gwiazdek alfabetycznie (wg firmy biura);
  • profile o statusie premium, wg ilości gwiazdek (od 5 do 0), a w razie równej liczby gwiazdek alfabetycznie (wg firmy biura);
  • profile o statusie standard, wg ilości gwiazdek (od 5 do 0), a w razie równej liczby gwiazdek alfabetycznie (wg firmy biura);

§9
[Doręczanie zapytań ofertowych]

 1. Operator zapisuje w bazie danych zapytania ofertowe od użytkowników ksiegowy.online do biur rachunkowych na adresy email podane w profilu biura rachunkowego lub ujawnione w CEiDG. W imieniu i na rzecz tych użytkowników do biura rachunkowego doręczana jest informacja o ujawnieniu zapytania w bazie danych usługi ksiegowy.online.
 2. Operator gwarantuje, że zapytania ofertowe, o których przekazuje informację do biura rachunkowego, nie zostały wygenerowane przy jakiejkolwiek pomocy lub wsparciu Operatora. Operator gwarantuje, iż zapytania ofertowe są moderowane przed udostępnieniem ich do biura rachukowego celem usunięcia wiadomości generowanych przez roboty sieciowe lub nie zawierających zapytań ofertowych.
 3. Dostęp do zapytań ofertowych wymaga od profilu biura rachunkowego statusu premium. Status premium można opłacić nawet po otrzymaniu zapytania ofertowego, by uzyskać do niego dostęp.
 4. W przypadku braku reakcji na zapytania ofertowe profil biura rachunkowego może zostać czasowo lub na stałe wyłączony, albo usunięty.

§10
[Mailingi informacyjne i reklamowe]

 1. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w usłudze ksiegowy.online, nie będą otrzymywać mailingów reklamowych.
 2. Operator okresowo lub doraźnie przesyła użytkownikom zarejestrowanym w usłudze biuletyny informacyjne (email lub sms), zawierające informacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania usługi, takie jak sugestie odnośnie treści profilu, informacje o złożonych zapytaniach ofertowych od Klientów, potwierdzenia operacji na profilu itp.

§11
[Prawa autorskie i ochrona baz danych]

 1. Zawartość serwisu (również regulamin oraz polityka prywatności) podlega ochronie prawnej jako przedmiot praw autorskich.
 2. Zawartość ksiegowy.online przeznaczona jest do korzystania z niej przez użytkownika bezpośrednio w trakcie połączenia się z serwerami Operatora za pośrednictwem sieci Internet i wyłącznie w ramach serwisu internetowego, dla którego tę zawartość stworzył Operator. Serwis przeznaczony jest do zapoznania się przez użytkownika z ich zawartością bez prawa do dokonywania przez użytkownika jakichkolwiek modyfikacji.
 3. Każdy inny sposób korzystania z zawartości serwisów, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, odpłatnie lub nieodpłatnie, jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich w rozumieniu ust.5. Wszelkie wyświetlanie treści w ramkach, wrapperach itp., w cudzej stronie, czy też w jakikolwiek inny sposób, które prowadzi do wyświetlenia lub wprowadzenia do pamięci komputera użytkownika jakichkolwiek innych treści razem z zawartością serwisu (np. reklamy czy innych linków lub treści), jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Operatora w rozumieniu ust.5. Wszelkie wyświetlanie treści pobieranych z serwerów Operatora w sposób inny, niż w ramach strony internetowej usługi ksiegowy.online traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich Operatora w rozumieniu ust.5.
 4. Operator dopuszcza jednokrotne zapisanie przez użytkownika stron serwisu na komputerze użytkownika, oraz dokonanie wydruku, bez prawa do rozpowszechniania itp. plików czy egzemplarzy wydruku.
 5. Postanowienia powyższe należy stosować odpowiednio do cenników, folderów itp plików udostępnionych w ramach profilu biura rachunkowego, z tym, że prawa autorskie do tych plików przysługują osobom, które je w profilu zamieściły.
 6. W przypadku baz danych udostępnionych użytkownikom ksiegowy.online, każde naruszenie baz danych Operatora skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez naruszającego na rzecz Operatora odszkodowania, które Operator szacuje w dniu ustalenia regulaminu w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych) złotych za każdy rekord, co stanowi zwrot części nakładów na pozyskanie rekordu.

§12
[Prawa autorskie i ochrona baz danych]

 1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatnosci oraz zakres przekazanych Operatorowi praw autorskich do oceny biura rachunkowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Nieważność czy bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałej części regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla stosunków prawnych istniejących pomiędzy Operatorem a użytkownikami jest prawo polskie.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przyszłości. Zmiany dokonywane są przez Operatora poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej usługi ksiegowy.online, oraz poprzez rozesłanie informacji o zmianach do zarejestrowanych w usłudze użytkowników. Zmiany obowiązują od następnej wizyty danego użytkownika na stronach serwisu, a w części dotyczącej usług płatnych do czasu wykonania zawartych wcześniej umów stosować należy postanowienia regulaminu z chwili zawarcia umowy.
 6. Data aktualizacji regulaminu jest każdorazowo wyświetlana na stronie regulaminu.

Obowiązuje od 21.09.2015 r.

Polityka prywatności ksiegowy.online

Polityka prywatności w dużym skrócie: podczas rejestracji i logowania pozyskujemy Twój email nick (albo imię czy nazwisko w zależności od tego, co wpiszesz do formularza) oraz ze względów bezpieczeństwa numer ip; na podstawie numeru ip możemy określić Twoją lokalizację; wykorzystujemy dane zapisame w cookies sesyjnych, dzieki którym możliwe jest logowanie i rozpoznanie Cię jako właściciela profilu; Google i agencje reklamowe wykorzystują dane statystyczne dotyczące Twoich odwiedzin w serwisie, by wyświetlać reklamy pasujące do Twoich zainteresowań - zablokuj cookies, jeżeli nie wyrażasz na to zgody; ksiegowy.online wykorzystuje dane statystyczne dotyczące odwiedzin po zalogowaniu oraz reakcji na mailingi; nie otrzymasz od ksiegowy.online mailingów reklamowych. Swoje dane osobowe możesz zawsze przeglądać, poprawiać albo usunąć, nawet bez rejestracji.

1. Polityka prywatności obejmuje zasady postępowania z cookies (ciasteczkami) w urządzeniach końcowych Użytkowników usługi ksiegowy.online oraz z danymi osobowymi zarejestrowanych Uzytkowników usługi ksiegowy.online

2. Podmiotem zamieszczającym cookies (ciasteczka) na urządzeniu końcowym Użytkownika jest operator usługi ksiegowy.online, z zastrzeżeniem pkt 4. Operatorem usługi ksiegowy.online jest Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy. REGON 250564387, NIP Pl6181020327. Siedziba: ul. Kresowa 4, 62-800 Kalisz.

3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Operatora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W żadnej mierze nie pozwalają one na identyfikację konkretnego użytkownika, może jedynie służyć polepszeniu warunków korzystania z serwisu przez użytkownika, czy też uzyskania informacji statystycznych związanych z oglądalnością serwisu oraz do kierowania treści reklamowych do użytkownika w trakcie korzystania przez niego z serwisów, poprzez wyświetlanie na stronach serwisu informacji o treści reklamowej. Może być również niezbędne dla korzystania z niektórych usług ksiegowy.online, w szczególności wymagających logowania.

4. Osoby trzecie mogą umieszczać i odczytywać pliki cookie w wyszukiwarkach Użytkowników lub mogą używać sygnalizatorów (web beacons) w celu gromadzenia informacji statystycznych podczas przekazywania reklam na strony ksiegowy.online. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy. Pliki cookie DoubleClick umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt na tej stronie lub na innych stronach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania pliku cookie DoubleClick do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Służy do tego Menedżer preferencji reklam. (Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Wystarczy wejść na stronę aboutads.info).

5. Użytkownik ma zawsze możliwość całkowitego zablokowania na swoim komputerze obsługi cookies, jednak może się to wiązać - choć nie w każdym przypadku - z pogorszeniem warunków korzystania z usługi ksiegowy.online.

6. W celu wykonania umowy o świadczenie usług wymagających logowania, podczas rejestracji i logowania, zostają zapisane dane osobowe Użytkowników. Do danych tych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr. 101 poz. 926 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. Dane te obejmują adres e-mail, NIP oraz opcjonalnie nick, imię czy inne określenie podane przez Użytkownika. Na podstawie numeru IP może zostać ustalone państwo, region oraz miejscowość, w której dany numer IP się znajduje - w chwili rejestracji lub logowania w serwisie. Zarejestrowany użytkownik obowiązany jest chronić swój login i hasło przed osobami nieupoważnionymi. Administratorem tych danych osobowych jest Operator. Zbiór danych osobowych został zgłoszony w Giodo.

7. Rejestrując się w usłudze ksiegowy.online i podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na:
- gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora ww. danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 883);
- otrzymywanie od Operatora na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz na podany numer telefonu treści informacyjnych, jednak dotyczących wyłącznie i bezpośrednio: obsługi serwisu (treści informacyjne).

8. Administratorem bazy danych jest Operator. Baza danych osobowych została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Baza danych przechowywana jest na serwerze dedykowanym w home.pl w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom nieupoważnionym. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie osobiście Operator.

9. Dane osobowe, o których mowa w pkt 6, nie zostaną przekazane podmiotom trzecim w żadnych celach, w szczególności w celach marketingowych, reklamowych czy podobnych, z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązujące prawo lub wyrok sądu nakaże przekazanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być jednak przekazane wraz z całością lub częścią składników majątkowych przedsiębiorstwa Operatora (jako część całości - usługi ksiegowy.online).

10. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Wystarczy napisać do Operatora. Każdy ma również prawo do usunięcia swoich danych z bazy danych (kliknij tutaj), co oznaczać to będzie jednocześnie rezygnację ze świadczenia wszystkich usług wymagających rejestracji / logowania.

11. Korzystanie z usługi ksiegowy.online co do zasady przebiega anonimowo, jednak wykorzystywane są niektóre informacje związane z Użytkownikiem, takie jak nr IP oraz inne informacje związane z technologiczną stroną komunikacji internetowej, które mogą być również wykorzystywane w celu ustalenia danych statystycznych dotyczących realizacji połączeń internetowych ze stronami serwisu a także do kierowania do Użytkowanika przekazu reklamowego przez Operatora na stronach uslugi.

Obowiązuje od 21.09.2015 r.

Zakres przekazanych Operatorowi praw autorskich do oceny biura rachunkowego

1. Zakres praw autorskich do treści zapytań nabywany przez Operatora od Autora (użytkownika) obejmuje całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami w kraju i za granicą, zarówno utworami w całości, w części, samodzielnie lub w wydawnictwach zawierających inne utwory, w szczególności w postaci publikacji prasowych i książkowych, publikacji w formie elektronicznej (również w ramach baz danych), udostępnianych na nośnikach oraz poprzez sieci teleinformatyczne (jak Internet) czy podobne oraz przez radio, telewizję, telefon; w języku polskim jak również w tłumaczeniu na język angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański, portugalski, chiński, koreański, japoński, czeski, szwedzki, słowacki, białoruski, ukraiński, na polach eksploatacji określonych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalania utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, w szczególności wzdłużny i prostopadły, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, cd-rom, dvd-rom, DivX, różnego rodzaju karty pamięci, dyski twarde (magnetyczne), na papierze, tkaninie, tworzywach sztucznych, szkle, metalu, pamięć flash;
 • zwielokrotniania utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, w tym techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, w szczególności wzdłużny i prostopadły, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, cd-rom, dvd-rom, DivX, różnego rodzaju karty pamięci, dyski twarde (magnetyczne), pamięć flash (w tym karty pamięcy i pamięci USB), na papierze, tkaninie, tworzywach sztucznych, szkle, metalu, w szczególności poprzez systemy dostępne online za pośrednictwem sieci teleinformatycznych typu Internet czy Intranet, również poprzez publikacje on-line w ramach portali internetowych;
 • wprowadzenia utworów do pamięci komputera i sieci multimedialnych czy teleinformatycznych, w tym Internetu, Intranetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, w tym w poprzez publikacje on-line w ramach portali internetowych;
 • rozpowszechniania utworów, w tym wprowadzania ich do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w szczególności w ramach elektronicznych baz danych, udostępnianych na nośnikach informacji elektronicznej oraz poprzez sieci teleinformatyczne typu Internet czy Intranet, również poprzez radio, telewizję, telefon i telefon komórkowy, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci dyskietek, cd-rom dvd-rom, divx, kart pamięci, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie się na życzenie, w drodze użyczania utworów;
 • wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy, lub wymiany nośników, na których utwory utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych na zasadach wyżej opisanych, w formie m.in. określonej wyżej;
 • nadawania utworów za pomocą wizji (przewodowej, bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak i za pośrednictwem satelity;
 • odtwarzania (w tym publicznego) i wystawiania utworów;
 • publicznego udostępniania utworów w takim sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • wykorzystania utworu i jego fragmentu w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

2. Operator nabywa również niczym nie ograniczone prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym skrótów, streszczeń, a także do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na takich samych polach eksploatacji i w taki sam sposób, jak określone w pkt. 1

3. Operator nabywa również niczym nie ograniczone prawo do aktualizacji utworu w przypadku utraty przez niego aktualności, oraz do uzupełnienia go o dodatkowe fragmenty.

4. Operator ma prawo dokonania wszelkich zmian utworów, w tym w szczególności wynikających z opracowania redakcyjnego i konieczności dostosowania utworów do całości publikacji.

5. Autor zezwala niniejszym Operatorowi na wykonywanie wszelkich autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności w zakresie decydowania anonimowej publikacji, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz upoważnia Operatora do wyłącznego decydowania o anonimowym rozpowszechnianiu utworu. Autor oświadcza, iż nie będzie składał Operatorowi żadnych oświadczeń odnośnie osobistych praw majątkowych.

6. Autor oświadcza, że upoważnia Operatora do rozpowszechniania utworu bez korekty autorskiej.

7. Zgodnie z art.21 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Autor zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie korzystania z utworów polegającego na publicznym udostępnieniu utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Obowiązuje od 21.09.2015 r.


Napisz do wyszukiwarki online

porównywarka biur rachunkowych

362

wyświetleń profili biur rachunkowych

1

biur rachunkowych w bazie

1

biur czeka na Twoje zapytanie ofertowe

© by ksiegowy.online 2015-2018 ksiegowy.online REGON 250564387 NIP PL6181020327. Siedziba: 62-800 Kalisz, ul. Kresowa 4. Czytaj regulamin oraz politykę prywatności.